Advokátní kanceláře

Géci · Koledová · Dlabola · Průchová

Kdo jsme ?


Náš tým je tvořen pěti advokáty se specializací v jednotlivých oblastech práva.

Spolupráci s klienty stavíme již od roku 2000 na „neformálním“ osobním přístupu, na vzájemné důvěře a respektu. Na bázi profesní etiky se vždy snažíme docílit spokojenosti klienta. Jsme časově flexibilní a právní služby poskytujeme na celém území České republiky.

Naše služby


Občanské právo


 • zpracování všech druhů smluv (kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o dílo, smlouva o zápůjčce apod.),
 • právní rozbory smluv,
 • asistence při uzavírání smluv, výpovědi a odstoupení od smluv,
 • řešení sporů ze smluv (smlouva o úvěru, leasingová smlouva apod.),
 • smluvní a zákonná odpovědnost za vady,
 • směnky,
 • dědictví.

Náhrada škody/újmy


 • uplatňování škod z dopravních nehod - nároky na náhradu škody na zdraví, resp. újmy na zdraví (bolestné, ztížení společenského uplatnění, náklady léčení, odškodnění pozůstalých), škody na věcech, ušlého výdělku/zisku,
 • uplatňování škod vzniklých nesprávným postupem lékaře,
 • uplatňování škod ze smluvních vztahů,
 • uplatňování škod z pracovněprávních vztahů.

Pojistné právo


 • vyřizování pojistných událostí z pojištění majetku, životního a úrazového pojištění, cestovního pojištění, odpovědnosti za škodu,
 • posuzování pojistných smluv a pojistných podmínek.

Rodinné právo


 • právní poradenství a zastupování v řízeních o úpravě práv a povinností k nezletilým dětem (svěření do výchovy, vyživovací povinnost),
 • právní poradenství a zastupování v soudních sporech o výživné manžela/manželky a jeho následné vymáhání,
 • právní poradenství a zastupování ve věcech o rozvod manželství a vypořádání společného jmění.

Pracovní právo


 • právní poradenství ve věcech pracovního poměru,
 • zpracování pracovní smlouvy, výpovědi, dohody o skončení pracovního poměru, okamžitého zrušení pracovního poměru,
 • uplatnění pracovněprávních nároků (doplatek mzdy, náhrady mzdy, stravné apod.),
 • spory z pracovního poměru vč. neplatnosti rozvázání pracovního poměru,
 • pracovní úrazy a nemoci z povolání.

Korporátní právo


 • zakládání nových společností dle individuálních požadavků klientů včetně přípravy všech souvisejících dokumentů,
 • úpravy zakladatelských právních jednání a jiné změny nejdůležitějších korporátních dokumentů,
 • příprava dokumentů ke změně údajů zapsaných v obchodním rejstříku (sídlo, statutární orgány, společníci, základní kapitál, předmět podnikání) vč. zajištění notářských služeb,
 • zastoupení v řízení před obchodním rejstříkem,
 • poradenství ve věci rozsahu a obsahu dokumentů povinně zakládaných do sbírky listin obchodního rejstříku,
 • valné hromady, příprava a organizace valných hromad obchodních společností, zastupování klientů na valných hromadách,
 • due diligence,
 • fúze,
 • likvidace společnosti,
 • vztahy mezi společníky, příprava a vyjednávání dohod mezi společníky a akcionáři,
 • statutární orgány, asistence statutárním orgánům obchodních společností při vedení a správě společností.

Procesní právo


 • kvalifikované právní zastoupení v civilním řízení před soudy všech stupňů, v řízení rozhodčím, a to jak na straně žalující, tak na straně žalované, dále v řízení insolvenčním, exekučním a správním,
 • příprava procesních strategií.

Správní právo


 • přestupky a bodové hodnocení porušení pravidel silničního provozu,
 • stavební řízení,
 • azyl, povolení k pobytu cizinců, víza.

Trestní právo


 • poradenství, posuzování jednání fyzických i právnických osob z hlediska možných trestněprávních následků, příprava a podávání trestních oznámení,
 • obhajoba v trestním řízení,
 • zastupování poškozených v trestním řízení,
 • trestní odpovědnost právnických osob.

Správa pohledávek


 • návrh nejúčinnějšího a nejúčelnějšího způsobu vymáhání pohledávek,
 • realizace správy pohledávky od převzetí až do úplného vymožení (předání pohledávek klientem advokátní kanceláři, předžalobní výzva dlužníkovi, dohoda o úhradě pohledávky s dlužníkem, podání žaloby k příslušnému soudu, zastupování klienta u soudního jednání, podání návrhu na výkon rozhodnutí k soudnímu exekutorovi, zastupování v exekučním řízení).

Právo nemovitostí


 • komplexní právní servis při převodu nemovitostí (zpracování kupních a darovacích smluv, řízení před katastrem nemovitostí),
 • komplexní právní servis při nájmu a pronájmu nemovitostí,
 • poradenství při správě nemovitostí,
 • zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí.
Jsme tu pro Vás a s námi

Profesionalita

Individuální přístup

Důvěra

Odpovědnost

Advokáti


-

Mgr. Pavel Géci

pavel.geci@akg.cz

Mgr. Martina Koledová

Mgr. Martina Koledová

martina.koledova@akg.cz

Mgr. Michal Dlabola

Mgr. Michal Dlabola

michal.dlabola@akg.cz

Mgr. Eva Průchová

Mgr. Eva Průchová

eva.pruchova@akg.cz

Kontakt


Potřebujete právní pomoc ? Neváhejte nás kontaktovatAdvokátní kanceláře

U Studánky 250/3

Praha 7

akg@akg.czTel: +420 283 871 193

Tel: +420 266 711 344

Tel: +420 266 710 112

Fax: +420 220 802 348
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.